Altres pagines

Avís legal

12/09/2017

 

Amb la finalitat de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem els usuaris de les nostres dades:

Denominació Social: Snik Estudio SLU

Domicili Social: C de la figuera, nº 5, 1-2 baixos 11 baixos, 43883 RODA DE BERA, (Tarragona)

CIF: B55593891

Telèfon: 977803298

E-Mail: hola@snikcomunicacion.es

Lloc web: www.snikcomunicacion.es

Dades registrals: SNIK ESTUDIO, S.L.U. és una societat inscrita al registre mercantil de Tarragona en DATA 23/03/2013 VOLUM 2735, LLIBRE 8, FOLI 71, FULLA 45193. 

 

1.- OBJECTE

Snik Estudio SLU (d’ara en endavant també el prestador) com a responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document, que regula l’ús del lloc web www.snikcomunicacion.es, amb què pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte de quines són les condicions d’ús del lloc web..

A través de la Web, Snik Estudio SLU facilita als usuaris l’accés i utilització de diferents serveis i continguts posats a disposició a través del web.

Tota persona que accedeixi a aquesta web assumeix el paper d’usuari (d’ara en endavant l’usuari), i implica l’acceptació i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses a aquest avís legal, així com a qualsevol altra disposició legal que fos d’aplicació.

Com a usuaris, han de llegir atentament aquest Avís Legal en qualsevol de les ocasions que entrin al web, doncs aquesta pot patir modificacions ja que el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer al web, sense que existeixi l’obligació de fer un preavís o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, essent suficient la publicació al lloc web del prestador.

 

2. CONDICIONS D’ACCÈS I ÚS DEL WEB

2.1. Caràcter gratuït de l’accés i ús del web

La prestació dels serveis per part de Snik Estudio SLU té caràcter gratuït per a tots els Usuaris.

2.2. Registre d’Usuari.

Amb caràcter general la prestació dels Serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris.

2.3. Veracitat de la informació.

Tota la informació que facilita l’Usuari ha de ser veraç. A aquests efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels Serveis. Serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada a Snik Estudio SLU permanentment actualitzada de forma que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al prestador o a tercers.

2.4. Menors d’edat.

Per a l’ús dels serveis, els menors d’edat han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats per menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixin els menors correspon a aquells, és per això que si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, s’hauran d’establir als seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, malgrat que no siguin infal·libles, són d’especial utilitat per controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.

2.5. Obligació de fer un ús correcte del Web.

L’Usuari es compromet a utilitzar la Web de conformitat a la Llei i el present Avís Legal, així com a la moral i a les bones costums. A tal efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin malmetre, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal d’equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats a qualsevol equip informàtic del prestador.

En particular, i a títol indicatiu però no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, gravacions, software i, en general, qualsevol classe de material que:

(a)        sigui contrària, menystingui o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats publiques reconegudes constitucionalment, a tractats internacionals i altres normes vigents;

(b)        indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l’ordre públic;

(c)        indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;

(d)        sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia de les persones;

(e)        de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers; i

(f)         constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

 

3.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El prestador queda eximit de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè

Aquest web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. Malgrat això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació, o que tinguin lloc causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies similars que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Snik Estudio SLU no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin resultar a col·lació de la falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web o dels seus serveis i continguts; de l’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts; de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal i condicions d’ús; o de la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web..

El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que puguin sorgir de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.
 

4.- COOKIES

El lloc web www.snikcomunicacion.es utilitza cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeixi a la pàgina) per a realitzar determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb la única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desaparèixer en acabar la sessió de l’usuari.

En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

Per a més informació, vegeu la nostra Política de Cookies
 

5.- ENLLAÇOS (LINKS)

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de terceres webs. Donat que el web no podem controlar sempre els continguts introduïts per tercers, Snik Estudio SLU no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte d’aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pugui contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquestes webs, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitant, a fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. Malgrat això, i en compliment del que disposa l’article 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contra vindre la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web.

 

6.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personal i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament Europeu de Protecció de Dades i la normativa espanyola de protecció de dades. Per a més informació, vegeu la nostra Política de Privacitat.

 

7. XARXES SOCIALES

L’informem que Snik Estudio SLU pot estar present a les xarxes socials. El tractament de les dades que els usuaris incloguin en aquestes (fent-se seguidors del prestador a les xarxes socials i / o realitzant qualsevol vincle o acció de connexió a través d’aquestes) es regirà per aquest apartat, així com per les condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés i d’ús de les xarxes socials en qüestió i acceptades prèviament per l’usuari. Snik Estudio SLU tractarà les seves dades amb la finalitat d’informar-lo de les activitats, productes o serveis del prestador a través d’aquestes xarxes socials, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin, però no es farà responsable de les seves polítiques de privacitat.

Queda prohibida la publicació de continguts:

- Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o que contravinguin els principis de la bona fe.

- Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualsevol contingut que Snik Estudio SLU consideri no apropiats.

- I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Tanmateix, Snik Estudio SLU es reserva la potestat de retirar, sense previ avís, del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin no apropiats.  

 

8.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o gràfics són propietat del prestador o, en cas que fos necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, textos i/ o gràfics aliens al prestador i que poden aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, essent ells mateixos els responsables de qualsevol possible controvèrsia que pugui tenir lloc respecte dels mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la menció o aparició al lloc web, de l’existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini o recomanació del mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual i industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-se a través del correu electrònic assenyalat a dalt.

 

9.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present pàgina web o de les activitats desenvolupades en elles, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, essent competents per a la resolució de conflictes derivats o relacionals amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de El Vendrell .